Registrácia

Účasť na Konferencii je spoplatnená sumou Registračného poplatku na Konferencii (Registration Fee), ktorá je uvedená nižšie. Registračný poplatok je Záujemca povinný uhradiť do 10 (desiatich) dní od odoslania Formulára vo výške uvedenej nižšie bezhotovostnou formou, a to medzibankovým prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet Organizátora uvedený nižšie:

Cena:  470 € bez DPH (564 € vrátane DPH)

370 € bez DPH (444 € vrátane DPH) v prípade odoslania Formulára a úhrady Registration Fee do 22.03.2019

IBAN:  SK44 7300 0000 0090 0002 4249
Banka:  ING Bank
Meno držiteľa účtu: Deloitte Advisory s.r.o
Variabilný symbol: IČO Vašej spoločnosti
Poznámka: meno a priezvisko Záujemcu

Zálohové faktúry sa nevystavujú. Daňový doklad bude vystavený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zaslaný poštou na adresu Záujemcu uvedenú vo Formulári po ukončení Konferencie.

Registračný poplatok zahŕňa vstup na Konferenciu, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie počas Konferencie a večerný program dňa 25.04.2019 pre jednu fyzickú osobu.

Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie účastníkov ECF 2019 počas trvania Konferencie ani cestovné alebo iné náklady spojené s dopravou do miesta konania Konferencie.

Registrácia

Po kliknutí na tlačidlo budete presmerovaní na registračný formulár. Všeobecné obchodné podmienky, oznámenie o spracovaní osobných údajov a predzmluvná informácia pre spotrebiteľa sú k dispozícii na tomto odkaze.